min logo

Васпитни рад РЈ Алекса Дејовић

aleksa-dejovic.jpg

Ученичким домом „Алекса Дејовић“ руководи управник уз помоћ 13 високообразованих васпитача и стручних сарадника (педагога и специјалног педагога).
Управник: Владо Стијеповић
Стручни сарадник: Марина Костић, дипломирани педагог
Васпитачи у сарадњи са стручним сарадницима раде на остваривању главних циљева и задатака сваке од наведених области.
У области учења васпитачи имају двојаку улогу: организациону и инструктивну, а у складу са улогама и задатке:

Обезбеђивање оптималних услова за учење
Организовано учење (обавезни часови учења)
Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења
Стално подстицање мотивације
Континуирано праћење тока и ефеката учења
Анализа успеха/неуспеха (појединачно и на нивоу васпитне групе)
Праћење напредовања ученика у развијању личне компетентности

У области развијања личности и социјалних сазнања основни циљ је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која поштује себе и друге, а васпитач тај циљ реализује кроз задатке:

Помоћ у процесу адаптације ученика и подстицање социјалне интеракције
Подстицање код ученика развоја свести о себи
Помоћ ученицима у изналажењу оптималних стратегија у решавању личних проблема
Посредовање (помоћ) у стицању социјалних сазнања и унапређивање социјалних односа
Развијање комуникативних компетенција ученика

У области васпитања за слободно време руководимо се основним циљем, а то је оспособљавање ученика да своје слободно време испуњавају на основу својих потреба, жеља и интересовања, те да слободно време не буде „изгубљено“.

Дом ученика средњих школа Београд