О нама

ДОМ УЧЕНИКА БЕОГРАД

Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив: Дом ученика средњих школа Београд
 Седиште: ул. Радоја Домановића бр.27, Београд
 Директор: Др Љубиша Антонијевић
 Порески идентификациони број (ПИБ): СР 100131901
 Матични број: 7453906
 Шифра делатности:  5590
 Текући рачун: Министарство финансија, Управа за трезор
840-653661-97 (буџетска средства)
840-653667-79 (сопствена средства)

Библиотека

Библиотека Дома ученика средњих школа у Београду званично је отпочела са радом 2002. године. Ове године обележава јубилеј десет година постојања. Библиотеку чини централна библиотека „Петар Драпшин“ и четири огранка: „Алекса Дејовић“, „Карађорђе“, „Стеван Чоловић“ и „Змај“. Библиотека поседује 9029 библиотечких јединица. Структура књижног фонда је разноврсна и обухвата: лектиру, антологије, речнике, енциклопедије, лексиконе, монографије, белетристику, као и стручну литературу из области лингвистике и књижевности, религије, психологије, педагогије , историје, уметности.
Рад Библиотеке се одвија у складу са Законом о библиотечкој делатности, а од самог оснивања сарађује са Библиотеком града Београда и Одељењем за унапређивање и развој библиотечке делатности. Извршена је аутоматизација целокупног књижног фонда у програму „ Б ++ “. Библиотекар и васпитачи задужени за рад библиотеке у огранцима, планирају, уређују и организују рад библиотечке секције.
Друштво школских библиотекара Србије поводом Међународног дана школских библиотекара је 24.10.2011. године Библиотеци Дома ученика средњих школа у Београду доделило награду „ Мина Караџић“ у категорији за најбољу средњошколску библиотеку у 2010/11. години.

1117
КРЕВЕТА
5
СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА
31
ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ
218
ЗАПОСЛЕНИХ

Прописи

  • Закон о ученичком и студенском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10, 55/13)
  • Закон о јавним службама (“Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14 )
  • Закон о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/14 )