min logo

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив:  Дом ученика средњих школа Београд 
 Седиште: ул. Радоја Домановића бр.27, Београд
 Директор: Др Љубиша Антонијевић
 Порески идентификациони број (ПИБ): СР 100131901
 Матични број: 7453906
 Шифра делатности:  5590
 Текући рачун: Министарство финансија, Управа за трезор
  840-653661-97 (буџетска средства)
  840-653667-79 (сопствена средства)
   
Управни одбор Дома ученика средњих школа у Београду:
Председник Управног одбора  
Марко Никић, дипл. инжењер менаџмента  
Чланови:  
Представници оснивача:  
Милан Петровић, дипл. инжењер саобраћаја  
Стеван Вилотијевић, дипл. инжењер машинства  
Представници родитеља ученика:  
Мирјана Станковић, дипл. васпитач  
Невена Перић, проф. разредне наставе  
Представници запослених у установи:  
Катарина Поповић, дипл.организатор филмске и телевизијске делатности
Весна Јевтовић, рефрент за ученички стандард  

 

Дом ученика средњих школа Београд