min logo

ПРОПИСИ

- Закон о ученичком и студенском стандарду ("Службени гласник РС", број 18/10, 55/13)

- Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14 )

- Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/14 )

Дом ученика средњих школа Београд