Служба за правне и опште послове

Службе за правне, кадровске и административне послове

У Служби се обављају сви правни, кадровски и административни послови, у циљу несметаног функционисања и обављања делатности послодавца.

У Служби се свакодневно припремају различите врсте дописа и захтева ради пословне комуникације са различитим установама, органима и трећим лицима и различите врсте потврда за потребе запослених као и обрада њихових захтева.

Службу за правне, кадровске и административне послове чине: руководилац правних, кадровских и административних послова, секретар установе ученичког и студентског стандарда, службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду, сарадник за управљање квалитетом и сарадник за спровођење стандарда квалитета смештаја и исхране.

У Служби за правне, кадровске и административне послове се између осталог, обављају и следећи послови: праћење и примена законске регулативе која се односи на делатност Дома; израда општих аката и усклађивање истих са законском регулативом; израда појединачних аката у вези радно-правног статуса запослених; израда различитих врста уговора; израда разних дописа, захтева, обавештења према трећим лицима, установама и организацијама и израда одговора на представке Министарстава; континуирана сарадња са управницима радних јединица и шефовима служби; послови везани за решавање имовинско-правних односа; послови у вези заштите од пожара и заштите запослених у области безбедности и здравља на раду; послови везани за управљање Системом квалитета; послови везани за примену и побољшање Стандарда квалитета смештаја и исхране у складу са Правилником Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Руководилац Службе за правне, кадровске и административне послове

Јасмина Радовановић

Tелефон: 011/7154 048

E-mаil: dom.stsluzbe@sbb.rs