ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА СТАСАЛЕ СУ У ОКВИРУ ДОМА


Дом ученика средњих школа у Београду је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана и услови за учење и реализацију образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места боравка.

Обавештења !

Vaše ime:

E-mail adresa:

Највећи проблем којег би желео/ла да се ослободиш/решиш је:

школа

породица

лични изглед

другарство

љубав

пороци

резултати

ВАСПИТНИ РАД


 

Програм васпитног рада дома

 

Васпитни рад у дому ученика остварује се на основу Програма васпитног рада који доноси Управни одбор на основу документа Основе васпитног рада. Програм васпитног рада садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности, облике рада и друга питања од значаја за васпитни рад уважавајући специфичности корисника дома.

Задаци васпитног рада у домовима ученика произилазе из општих циљева васпитања и образовања као и специфичних циљева васпитног рада у дому ученика. Ученик је у средишту програма, уз пуно уважавање његових емотивних, интелектуалних  и социјалних потреба.

Циљ васпитног рада у дому ученика је:

-  обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;

оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;

подршка развоју личности ученика у складу са узрастом и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;

-   јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.

 

Програм васпитног рада је организован у четири области које чине окосницу васпитног рада у дому ученика. Свака област има циљеве, очекиване исходе и препоручене теме.

Садржаји васпитног рада остварују се кроз четири области:

1.    Адаптација на живот у дому;

2.    Учење и школска успешност;

3.    Животне вештине;

4.    Живот у заједници.

 

Основни циљ прве области васпитног рада је подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у којем су дом и школа.

Друга област васпитног рада подразумева пружање помоћи ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.

Трећа област васпитног рада има за циљ оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина.

Основни циљ четврте области васпитног рада је оснаживање ученика за социјалну интеграцију.

Основе васпитног програма су тако конципиране да подразумевају поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и способност васпитача да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику.

Бројне институције у окружењу, позоришта, спортски клубови, разна такмичења, ученички парламент су, такође, место за васпитни рад са ученицима. Посебна пажња је посвећена подршци ученицима да на конструктиван начин проводе слободно време у складу са сопственим интересовањима и могућностима. Васпитач организује различите активности на предлог и у складу са интересовањима ученика и могућностима установе, и упознаје ученике са активностимау окружењу у које могу да се укључе.

 

 

Васпитачи

Васпитни рад у домовима се одвија унутар васпитних група, за које су одговорни васпитачи. Иницијативу за све програмске садржаје и активности има васпитач уз сарадњу стручног сарадника и шефа службе за васпитни рад. Васпитач своје планове заснива на слободно исказаним потребама ученика. Ученици, такође могу планирати своје групне и самосталне активности.

Васпитачи обављају све стручно-педагошке послове везане за ученике васпитне групе, планирају, организују и реализују васпитни рад. У центру пажње је ученик као слободна личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и остварии друге циљеве.

Васпитачи лично и систематски брину о организацији дневног учења ученика, имају увид у њихово укупно понашање и предузимају мере за отклањање узрока васпитно-дисциплинских проблема. Брину о уредности похађања наставе, везама са породицама, учешћу у разним акцијама и манифестацијама.За пуну реализацију програма васпитач сарађује са другим васпитачима, стручним сарадницима, управом дома, родитељима, наставницима школа.

 

 

Васпитна група

Представља основни елемент у васпитном процесу у Дому. На нивоу васпитне групе организација васпитног рада је таква да се користе све ситуације за развијање личности ученика и њихове међусобне сарадње, узимајући у обзир индивидуалне развојне карактеристике. Програми и садржаји васпитног рада не одвајају се стриктно од целокупних животних активности. они се преплићу кроз низ организованих и спонтаних садржаја и акција, без намере да сво време и све активности ученика буду унапред нормирани, предвиђени и ограничени.

Васпитним радом унутар група, тежи се остварењу подстицајног, креативног и сарадничког односа међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио оптимални индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.

У Дому ученика средњих школа Београд су смештени ученици бројних школа у којима ученици имају различите обавезе, различита интересовања и различите предмете. Дневни ритам рада им се такође разликује. На основу доминантних критеријума (школа, разред и пол) формиранe су васпитне групе. Просечан број ученика у васпитној групи је 22.

 

 

Секције

Дом ученика средњих школа Београд настоји да пружи што потпунији и адекватнији амбијент за развој младих људи, обезбеђујући им осим основних смештајних погодности и услове за бављење културно-уметничким и спортско –рекреативним активностима. Активан је велики број секција које могу да се поделе у ове две основне категорије.

 

У оквиру културно-уметничке област заступљене су следеће секције:

·       ликовне секција,

·       литерарне секција,

·       новинарске секције,

·       бонтон клубови,

·       здравствене секције,

·         компјутерске секције,

·         библиотичке секције итд.

 

У области спорта то су:

·         одбојка,

·         кошарка,

·         фудбал,

·         пливање,

·         стрељаштво,

·         стони тенис,

·         шах,

·         пикадо итд.