Служба јавних набавки

Служба јавних набавки и комерцијале

Служба јавних набавки и комерцијале је посебна служба Дома која обавља послове набавки добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама, Интерним актом о пословима набавки Дома и другим важећим прописима који регулишу ову област. Служба планира неопходне набавке, саставља предлог и План јавних набавки, учествује у његовом усклађивању са Финансијским планом и врши реализацију истог. Израђује потребна документа и обавља све административо стручне послове у спровођењу поступака и доделе уговора у јавним набавкама као и других комерцијалних набавки на које се не примењу одредбе ЗЈН. Учествује у контроли реализције наруџбеница и закључених уговора са добављачима, врши послове пријема, складиштења и издавања намирница и робе из магацина и води прописану евиденцију о томе.