Цена смештаја и исхране ученика за месец јануар 2021. године

Боравак у Дому 100%:
Смештај (31 дан):1.248,00 динара
Исхрана (14 дана x 137,00 динара):1.918,00 динара
Свега за јануар:3.166,00 динара
Свега (словима):трихиљадестошездесетшестдинара
Боравак у Дому 50%:
Смештај (31 дан):1.248,00 динара
Исхрана (7 дана x 137,00 динара):959,00 динара
Свега за јануар:2.207,00 динара
Свега (словима):двехиљадедвестаседамдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.