Цена смештаја и исхране ученика за месец март 2021. године

Боравак у Дому 100% :
Смештај (30 дан):1.248,00 динара
Исхрана (30 дана x 137,00 динара):4.110,00 динара
Свега за март:5.358,00 динара
Свега (словима):петхиљадатристапедесетосамдинара
Боравак у Дому 50% :
Смештај (30 дан):1.248,00 динара
Исхрана (15 дана x 137,00 динара):2.055,00 динара
Свега за март:3.303,00 динара
Свега (словима):трихиљадетристатридинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.