Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец новембар 2020. године

Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (15 дана x 137,00 дин.):2.055,00 динара
Свега за новембар:3.303,00 динара
Свега (словима):трихиљадетристатридинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.

 

НАПОМЕНА: Ученици који живе ван граница Републике Србије и ученици који немају онлајн наставу, плаћају пуну цену дома за новембар месец од 5.358,00 динара