Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец СЕПТЕМБАР 2020. године

Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (30 дана x 137,00 дин.):4.110,00 динара
Свега за септембар:5.358,00 динара
Свега (словима):петхиљадатристапедесетосамдинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.