Обавештење о цени смештаја и исхране ученика за месец фебруар 2020. године

Смештај:1.248,00 динара
Исхрана (12 дана x 137,00 дин.):1.644,00 динара
Свега:2.892,00 динара
Свега (словима):двехиљадеосамстодеведесетдвадинара
Текући рачун Дома:840-653667-79

ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ ЈЕ ДОДЕЉЕН.